Porady prawne - koronawirus - renegocjacja umów, kary umowne, ulgi w czynszach za najem lokali

Kancelaria świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji spowodowanej epidemią koronowirusa. Pomoc prawna obejmuje:

  • wsparcie w zakresie renegocjacji zmiany warunków umów w tym umów najmu w związku z nadzwyczajną zmianą stosunków gospodarczych,
  • reprezentowanie przed sądami w sprawach o zmianę warunków umów w tym umów najmu w oparciu o klauzulę rebus sic stantibus oraz z uwagi na siłę wyższą,
  • doradztwo przedsiębiorcom i pracownikom przy interpretowaniu i stosowaniu przepisów ustaw tworzących tzw. tarczę antykryzysową,
  • pomoc w przygotowywaniu i składaniu wniosków o:

-przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy,
-wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy,
-dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne,
-dofinansowanie przedsiębiorcy (będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników) w zakresie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
-pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy,
-zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych,

 


Adwokat Piotr Wilkoszewski

Adwokat Piotr Wilkoszewski
tel:
692 084 927
e-mail:
p.wilkoszewski@kancelaria-wilkoszewski.pl
Potrzebujesz pomocy? Służę poradą
zadzwoń
odwiedź

ul. Białostocka 22 lok. 1
03-741 Warszawa

© 2018 kancelaria-wilkoszewski.pl